dr Bożena Bobeł
Wybrane publikacje:

  • B.Bobeł, Świat wartości młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej ruchowo w latach dziewięćdziesiątych, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2006.
  • B.Bobeł,  The role and significance of Home in The process of rehabilitation of child with mental retardatoin [w:] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki  specjalnej T. I,II (red.) T. Żółkowska, Szczecin 2007.
  • B.Bobeł, Znaczenie psychospołecznego  wsparcia dzieci przewlekle chorych objętych nauczaniem  indywidualnym [w:] W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej (red.) T.Żółkowska,  I.Konopska, Szczecin 2009.
  • B.Bobeł, Zastosowanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w pracy  rewalidacyjnej z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym [w:] Wczesna edukacja dziecka – perspektywy i zagrożenia, Opole 2009.
  • B.Bobel, Wybrane elementy praktyki  edukacji integracyjnej [w:] Integracja edukacyjna – oczekiwania i rzeczywistość (red.) M. Klaczak, Kraków 2010.

 

Zainteresowania  naukowe:

  • Problemy opieki, wychowania, rewalidacji i kształcenia osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Kształcenie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych u integracyjnych oddziałach szkolnych,
  • System wartości oraz jakość życia osób  niepełnosprawnych.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i innych organizacjach powiązanych z rozwojem zawodowym:

Polskie Towarzystwo Dyslektyczne w Gdańsku ,

 


e-mail:  bbobel@uni.opole.pl


Instytut Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu Opolskiego
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole  tel./fax 077 452 73 37
e-mail ise@uni.opole.pl
Administrator strony : dr Mamroł Andrzej , kontakt : amamrol@uni.opole.pl

dol