Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2016/2017  • PODYPLOMOWE STUDIA TERAPIA PEDAGOGICZNA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKĄ
  • PODYPLOMOWE STUDIA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I TERAPIA PEDAGOGICZNA
  • PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE I MUZYKA/PLASTYKA/dla szkoły podstawowej   i gimnazjum

  • PODYPLOMOWE STUDIA WCZESNA EDUKACJA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYCHOWANIEM ARTYSTYCZNYM
Kierunek: PEDAGOGIKA w zakresie TERAPII PEDAGOGICZNEJ Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKA


Charakterystyka: Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej z Oligofrenopedagogiką absolwent jest przygotowany do pracy z dziećmi z różnymi deficytami i dysfunkcjami rozwojowymi oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną; zdobywa kwalifikacje z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej. Absolwent jest przygotowany, zarówno od strony merytorycznej, jak i metodyczno-praktycznej, do pracy z jednostkami, z którymi kontakt – ze względu na zaburzenia – bywa utrudniony. Może też z powodzeniem współpracować z takimi specjalistami, jak: psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, neurolog, pedagog specjalny czy rehabilitant.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej z Oligofrenopedagogiką mogą znaleźć zatrudnienie w następujących placówkach i instytucjach:

·          w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – uczestnictwo w diagnozowaniu i prowadzeniu terapii specyficznych trudności w uczeniu się (praca korekcyjno-kompensacyjna) oraz zaburzeń w zachowaniu u dzieci i młodzieży;

·          w świetlicach terapeutycznych – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, zarówno w zakresie korygowania trudności w uczeniu się, jak i korygowania zaburzonych zachowań;

·          w warsztatach terapii zajęciowej – praca terapeutyczna z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną;

·          w różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych – prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik pracy, w tym technik arteterapeutycznych;

·          w szkołach ogólnodostępnych – praca w charakterze pedagoga szkolnego bądź terapeuty (prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą w normie intelektualnej, ale przejawiającymi trudności w uczeniu się oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia w zachowaniu); prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach nauczania indywidualnego.

Jednostka prowadząca studia: Instytut Studiów Edukacyjnych 45-052 ul. O. Józefa Czaplaka 2A

Kontakt: Pani mgr Sylwia Szymała, Dziekanat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, tel. 77 452 7400

Wymagane wykształcenie kandydata: wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi. Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu pedagogiki bądź pedagogiki specjalnej. Możliwe jest również przyjęcie kandydata, który ukończył studia przedmiotowe z uprawnieniami nauczycielskimi.

Wymagane dokumenty:

·          podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

·          kwestionariusz osobowy bądź krótki życiorys (CV) wraz z adresem do korespondencji, adresem e-mail i numerem telefonu,

·          2 zdjęcia,

·          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

·          odpis świadectwa ukończonych studiów podyplomowych bądź ukończonego kursu kwalifikacyjnego z zakresu pedagogiki (dotyczy kandydatów, którzy w ramach studiów wyższych nie uzyskali uprawnień nauczycielskich bądź pedagogicznych).

Czas trwania: 3 semestry

Opłata za semestr: ok. 1400 zł

Początek kolejnego cyklu studiów: październik 2016.

Nabór będzie prowadzony do 10 października 2016.

Kierownik: dr Małgorzata Ganczarska
Szczegółowe pytania proszę kierować na adres: marganow@uni.opole.pl


Terminarz-zjazdów-2016-2017

PODYPLOMOWE STUDIA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I TERAPIA PEDAGOGICZNA

            Studia kwalifikacyjne przygotowują do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz prowadzenia terapii w zakresie likwidacji i zaniedbań rozwojowych u dzieci i uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Na studiach realizowanych jest 550 godzin z przedmiotów specjalistycznych na podbudowie uprawnień nauczycielskich. Studenci zobowiązani są również do odbywania praktyki pedagogicznej w przedszkolu i szkole.Jednostka prowadząca studia: Instytut Studiów Edukacyjnych, ul. O. Józefa Czaplaka 2A, Opole

Kontakt: mgr Iga Lot, Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, tel. 077/4527401, p. 130


Czas trwania: 3 semestry

Termin rozpoczęcia:

Opłata za semestr: 1.400zł (może ulec zmianie)

Wymagane wykształcenie kandydata: Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie lub licencjackie z zakresu pedagogiki lub terapii pedagogicznej oraz starać się mogą na studia podyplomowe nauczyciele pracujący w placówkach wychowania przedszkolnego.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, dokumenty można też wysyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Opolski

Wydział Nauk Społecznych

ul. Oleska 48, pok. 130

45-052 Opole

z dopiskiem na kopercie: podyplomowe studia wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- CV wraz z adresem do korespondencji, adresem e-mail i nr telefonu,

- 2 zdjęcia,

- odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,

- odpis świadectwa ukończonych studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego (dotyczy kandydatów, którzy w ramach studiów wyższych nie uzyskali uprawnień nauczycielskich lub pedagogicznych),

- ksero dowodu osobistego.

UWAGA! Kandydaci nie muszą rejestrować się w systemie IRK.

Kierownik studium: dr Stanisława Włoch 

HARMONOGRAM-ZAJĘĆ-semestr-I

HARMONOGRAM-ZAJĘĆ-semestr-III 


PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE I MUZYKA/PLASTYKA /DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM/


Jednostka prowadząca studia: Instytut Studiów Edukacyjnych 45-052 ul. O. Józefa Czaplaka 2A

Kontakt: Instytut Studiów Edukacyjnych tel. 77 452 73 31


Adresaci studiów: Studia kwalifikacyjne skierowane są do absolwentów/absolwentek szkół wyższych, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia kierunków humanistycznych, pedagogicznych z uprawnieniami nauczycielskimi (zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty).

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przy wsparciu adekwatnej wiedzy teoretycznej i naukowej syntezy zdobytych doświadczeń.

Studia podyplomowe skierowane są do osób zamierzających do uzyskania nowych kwalifikacji i poszerzenia swoich umiejętności oraz do praktyków pragnących doskonalić swoje doświadczenie zawodowe dodatkową wiedzą naukową  i zdobycie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w klasach 0/I – III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Nabywa uprawnienia do realizacji treści przedmiotowych z zakresu wybranej specjalności (muzyka lub plastyka) w gimnazjum i szkole podstawowej (w zależności od wybranego modułu) oraz do pracy w charakterze nauczyciela klas początkowych.

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

Koszt za semestr podyplomowych: ok. 1300 - 1500 zł  (Możliwość płatności ratalnej)

 

Składanie dokumentów: 

           

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy  (pobierz z załącznika)

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

3. Dwie fotografie

4. Kserokopię dowodu tożsamości

 

Wymagane dokumenty należy złożyć (można drogą pocztową) w Dziekanacie na adres:

Pani mgr Sylwia Szymała, Dziekanat Nauk Społecznych

tel. (077) 452 7401, p. 130

KONIECZNIE Z DOPISKIEM: STUDIA PODYPLOMOWE Kształcenie Wczesnoszkolne i …

 

Dziekanat czynny dla studentów :

poniedziałek, wtorek - godz. 11,00 -14,00
środa - nieczynny
czwartek - godz. 11- 14 ; piątek  -  godz.   11 -14
soboty (rok akademicki) - dyżury dla studentów niestacjonarnych  od 8,00 do 12,00

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie określonych wymagań oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z wybraną opcją).

Opłata rekrutacyjna – wynosi 85 zł /uiszczana dopiero przed egzaminem praktycznym, po weryfikacji złożonych dokumentów/.

 

Kierownik studiów podyplomowych:  dr Tatiana Kłosińska

 

UWAGA - Kandydaci nie muszą się rejestrować w systemie IRK
Studia podyplomowe Wczesna edukacja nauczania języka angielskiego z wychowaniem artystycznym

Szanowni Państwo!

Po ukończeniu w/w studiów uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i wychowania artystycznego (rytmika, muzyka, teatr, plastyka) zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji.

Kontakt: mgr Iga Lot, Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, tel. (077) 4527401
p. 130


Termin rozpoczęcia:

Opłata za semestr: 1400 zł

Czas trwania: 3 semestry

Kierownik: dr Stanisława Włoch

 

Wymagane wykształcenie kandydata:

Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie lub licencjackie z zakresu pedagogiki, specjalności: Wychowanie przedszkolne, Kształcenie wczesnoszkolne, Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym oraz starać się mogą na studia podyplomowe nauczyciele pracujący w placówkach wychowania przedszkolnego bez ukończenia wymienionych specjalności.

 

Składanie dokumentów: w Dziekanacie Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, dokumenty można też wysyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Opolski

Wydział Nauk Społecznych

ul. Oleska 48

45-052 Opole

Podyplomowe Studia Wczesna edukacja nauczania języka angielskiego z wychowaniem artystycznym.

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- CV wraz z adresem do korespondencji, adresem e-mail i nr telefonu,

- 2 zdjęcia,

- odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,

- odpis świadectwa ukończonych studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego (dotyczy kandydatów, którzy w ramach studiów wyższych nie uzyskali uprawnień nauczycielskich lub pedagogicznych),

- ksero dowodu osobistego.Instytut Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu Opolskiego
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole  tel./fax 077 452 73 37
e-mail ise@uni.opole.pl
Administrator strony : dr Mamroł Andrzej , kontakt : amamrol@uni.opole.pl

dol