Studia podyplomowe realizowane w roku akademickim 2015/2016  • PODYPLOMOWE STUDIA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I TERAPIA PEDAGOGICZNA
  • PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE I MUZYKA/PLASTYKA/dla szkoły podstawowej   i gimnazjum

  • PODYPLOMOWE STUDIA WCZESNA EDUKACJA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYCHOWANIEM ARTYSTYCZNYM

PODYPLOMOWE STUDIA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I TERAPIA PEDAGOGICZNA

            Studia kwalifikacyjne przygotowują do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz prowadzenia terapii w zakresie likwidacji i zaniedbań rozwojowych u dzieci i uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Na studiach realizowanych jest 550 godzin z przedmiotów specjalistycznych na podbudowie uprawnień nauczycielskich. Studenci zobowiązani są również do odbywania praktyki pedagogicznej w przedszkolu i szkole.Jednostka prowadząca studia: Instytut Studiów Edukacyjnych, ul. O. Józefa Czaplaka 2A, Opole

Kontakt: mgr Iga Lot, Dziekanat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, tel. 077/4527401, p. 130


Czas trwania: 3 semestry

Termin rozpoczęcia: październik 2015 

Opłata za semestr: 1.400zł (może ulec zmianie)

Wymagane wykształcenie kandydata: Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie lub licencjackie z zakresu pedagogiki lub terapii pedagogicznej oraz starać się mogą na studia podyplomowe nauczyciele pracujący w placówkach wychowania przedszkolnego.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, dokumenty można też wysyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Opolski

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

ul. Oleska 48, pok. 130

45-052 Opole

z dopiskiem na kopercie: podyplomowe studia wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- CV wraz z adresem do korespondencji, adresem e-mail i nr telefonu,

- 2 zdjęcia,

- odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,

- odpis świadectwa ukończonych studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego (dotyczy kandydatów, którzy w ramach studiów wyższych nie uzyskali uprawnień nauczycielskich lub pedagogicznych),

- ksero dowodu osobistego.

UWAGA! Kandydaci nie muszą rejestrować się w systemie IRK.

Kierownik studium: dr Stanisława Włoch 

HARMONOGRAM-ZAJĘĆ-semestr-I

HARMONOGRAM-ZAJĘĆ-semestr-III 


PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE I MUZYKA/PLASTYKA /DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM/


Jednostka prowadząca studia: Instytut Studiów Edukacyjnych 45-052 ul. O. Józefa Czaplaka 2A

Kontakt: Instytut Studiów Edukacyjnych tel. 77 452 73 31


Adresaci studiów: Studia kwalifikacyjne skierowane są do absolwentów/absolwentek szkół wyższych, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia kierunków humanistycznych, pedagogicznych z uprawnieniami nauczycielskimi (zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty).

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przy wsparciu adekwatnej wiedzy teoretycznej i naukowej syntezy zdobytych doświadczeń.

Studia podyplomowe skierowane są do osób zamierzających do uzyskania nowych kwalifikacji i poszerzenia swoich umiejętności oraz do praktyków pragnących doskonalić swoje doświadczenie zawodowe dodatkową wiedzą naukową  i zdobycie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w klasach 0/I – III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Nabywa uprawnienia do realizacji treści przedmiotowych z zakresu wybranej specjalności (muzyka lub plastyka) w gimnazjum i szkole podstawowej (w zależności od wybranego modułu) oraz do pracy w charakterze nauczyciela klas początkowych.

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

Koszt za semestr podyplomowych: ok. 1300 - 1500 zł  (Możliwość płatności ratalnej)

 

Składanie dokumentów:  30 stycznia 2014 roku

           

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy  (pobierz z załącznika)

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

3. Dwie fotografie

4. Kserokopię dowodu tożsamości

 

Wymagane dokumenty należy złożyć (można drogą pocztową) w Dziekanacie na adres:

Pani mgr Sylwia Szymała, Dziekanat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego

tel. (077) 452 7401, p. 130

KONIECZNIE Z DOPISKIEM: STUDIA PODYPLOMOWE Kształcenie Wczesnoszkolne i …

 

Dziekanat czynny dla studentów :

poniedziałek, wtorek - godz. 11,00 -14,00
środa - nieczynny
czwartek - godz. 11- 14 ; piątek  -  godz.   11 -14
soboty (rok akademicki) - dyżury dla studentów niestacjonarnych  od 8,00 do 12,00

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie określonych wymagań oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z wybraną opcją).

Opłata rekrutacyjna – wynosi 85 zł /uiszczana dopiero przed egzaminem praktycznym, po weryfikacji złożonych dokumentów/.

 

Kierownik studiów podyplomowych:  dr Tatiana Kłosińska

 

UWAGA - Kandydaci nie muszą się rejestrować w systemie IRK
Studia podyplomowe Wczesna edukacja nauczania języka angielskiego z wychowaniem artystycznym

Szanowni Państwo!

Po ukończeniu w/w studiów uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i wychowania artystycznego (rytmika, muzyka, teatr, plastyka) zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji.

Kontakt: mgr Iga Lot, Dziekanat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, tel. (077) 4527401
p. 130


Termin rozpoczęcia: 15 październik 2015

Opłata za semestr: 1400 zł

Czas trwania: 3 semestry

Kierownik: dr Stanisława Włoch

 

Wymagane wykształcenie kandydata:

Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie lub licencjackie z zakresu pedagogiki, specjalności: Wychowanie przedszkolne, Kształcenie wczesnoszkolne, Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym oraz starać się mogą na studia podyplomowe nauczyciele pracujący w placówkach wychowania przedszkolnego bez ukończenia wymienionych specjalności.

 

Składanie dokumentów: w Dziekanacie Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, dokumenty można też wysyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Opolski

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

ul. Oleska 48

45-052 Opole

Podyplomowe Studia Wczesna edukacja nauczania języka angielskiego z wychowaniem artystycznym

Nabór będzie prowadzony do 20 września 2015 r.

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- CV wraz z adresem do korespondencji, adresem e-mail i nr telefonu,

- 2 zdjęcia,

- odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,

- odpis świadectwa ukończonych studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego (dotyczy kandydatów, którzy w ramach studiów wyższych nie uzyskali uprawnień nauczycielskich lub pedagogicznych),

- ksero dowodu osobistego.Instytut Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu Opolskiego
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole  tel./fax 077 452 73 37
e-mail ise@uni.opole.pl
Administrator strony : dr Mamroł Andrzej , kontakt : amamrol@uni.opole.pl

dol